Postępowanie w przypadku awarii systemu SWD PRM

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KART MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH SPORZĄDZANYCH W POSTACI PAPIEROWEJ W PRZYPADKU AWARII SYSTEMU SWD PRM:

 

  1. Informujemy, że w przypadku awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (dalej „SWD PRM”) w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, karty medycznych czynności ratunkowych sporządzane przez zespoły ratownictwa medycznego w postaci papierowej podlegają digitalizacji zgodnie z art.13b ust.1-3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji o ochronie zdrowia.
  1. Digitalizacja polega na odwzorowaniu treści wpisów dokonanych w postaci papierowej dokumentu i nadaniu mu postaci elektronicznej w SWD PRM. Dokument w postaci elektronicznej powstały w wyniku tak dokonanej digitalizacji jest równoważny oryginałowi tego dokumentu.
  1. Digitalizacja postaci papierowej karty medycznych czynności ratunkowych następuje niezwłocznie po uzyskaniu funkcjonalności systemu SWD PRM umożliwiających jej dokonanie, a najdalej do ostatniego dnia miesiąca następującego po dacie sporządzenia tego dokumentu w postaci papierowej.
  1. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej, a po śmierci pacjenta – także osobie bliskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przysługuje prawo odbioru postaci papierowej dokumentu przez okres minimum 1 roku od chwili przekazania wraz z kartą medycznych czynności ratunkowych informacji o digitalizacji, a najdalej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca następującego po upływie 1 roku od chwili sporządzenia postaci papierowej tego dokumentu.
  1. W związku z powyższym, po dokonaniu digitalizacji postaci papierowej karty medycznych czynności ratunkowych, w razie braku jej odbioru przez osoby wskazane w pkt.4 powyżej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży 18-400 ul. Szosa Zambrowska 1/19 dokonuje jej zniszczenia w sposób uniemożliwiający identyfikację zawartych w niej danych. Wówczas odtworzenie wpisów w treści sporządzonej karty medycznych czynności ratunkowych nadal będzie możliwe m.in. poprzez generowanie wydruku dokumentu z postaci elektronicznej tego dokumentu umieszczonej w systemie SWD PRM.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz.U. 2022.1304 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz.U.2023.2465 z późn. zm.)

 

Skip to content