Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w WSPR SPZOZ w Łomży

 

Obowiązki informacyjne

 

Szanowni Państwo!

 

Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”). 

 

Udostępniamy niniejszy dokument, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała: 

 

 • kto jest administratorem jej danych osobowych;
 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy;
 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

 

Uszczegółowieniem niniejszego dokumentu mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – nie dłużej niż w ciągu miesiąca od zebrania danych – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą. 

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża, KRS 0000059165 (dalej: „Administrator” lub „my”). 

 

 1. Inspektor ochrony danych

 

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać szczegółowych informacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”). Jego obowiązki pełni Maciej Strycharz. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, a także na potrzeby korzystania z przysługujących z przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z IOD: 

 

 • drogą korespondencyjną – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża;
 • drogą mailową – iod@pogotowie.lomza.pl;
 • drogą telefoniczną – +48 86 216 62 15.

 

 1. Przetwarzanie danych

 

Osoby zgłaszające zdarzenia powodujące stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, a także osoby w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia

 

Dane przetwarzamy w szczególności, lecz niewyłącznie na potrzeby:

 

 • udzielania świadczeń zdrowotnych tj. w szczególności medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza;
 • zabezpieczania osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • udzielania wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego

 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także art. 9 ust. 2 lit. c oraz lit. h RODO.

 

Co do zasady dane zawarte w dokumentacji medycznej będziemy przechowywać przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji. Dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia drugiego roku życia jest przechowywana przez nas przez okres 22 lat.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom włączonym w System Wspomagania Dowodzenia dla Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), czyli dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącego jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia i dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego, członkom zespołów ratownictwa medycznego, Lekarzom Koordynatorom Ratownictwa Medycznego, analitykom dysponentów odpowiedzialnym za rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wojewodom oraz centralnym wojewódzkim i lokalnym administratorom SWD PRM.

 

Minister właściwy do spraw zdrowia, wojewodowie, dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będący jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia i dysponenci zespołów ratownictwa medycznego są współadministratorami danych w SWD PRM oraz innych danych uzyskanych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z wykorzystaniem SWD PRM.

 

Zgodnie z RODO organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie wezwanie do uzupełniania braków.

 

Osoby upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej lub otrzymania informacji o stanie zdrowia

 

Dane osobowe przetwarzamy na potrzeby weryfikacji tożsamości osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) lub do uzyskania informacji o stanie zdrowia (zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Celem przetwarzania jest weryfikacja, czy zgłaszająca się do nas osoba jest w istocie upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia dotyczących osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Dane będą przechowywane do chwili wycofania upoważnienia lub do zakończenia weryfikacji i udostępnienia dokumentacji medycznej, albo informacji o stanie zdrowia.

 

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług informatycznych, kancelarie i firmy prawnicze.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie wezwanie do uzupełniania braków. Zupełna odmowa podania danych uniemożliwi wydanie upoważnienia lub jego weryfikację.

 

Osoby korzystające z usług transportu medycznego lub sanitarnego

 

Dane przetwarzamy na potrzeby wykonania umowy dot. transportu medycznego lub sanitarnego, albo do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem przedmiotowej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.

 

Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.

 

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług informatycznych, kancelarie i firmy prawnicze.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 

Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych będzie wezwanie do uzupełniania braków. Zupełna odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

 

Osoby korzystające z usług warsztatu lub stacji kontroli pojazdów

 

Dane przetwarzamy na potrzeby wykonania umowy dotyczącej usług świadczonych w ramach naszego warsztatu lub prowadzonej przez nas stacji kontroli pojazdów, albo do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem przedmiotowej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.

 

Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.

 

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług informatycznych, audytorskich, doradczych, kancelarie prawne i firmy prawnicze.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 

Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych będzie wezwanie do uzupełniania braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub realizację umowy.

 

Osoby korzystające z prowadzonych przez nas działań dot. edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia

 

Dane przetwarzamy na potrzeby wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem przedmiotowej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.

 

Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.

 

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług informatycznych, audytorskich, doradczych, kancelarie prawne i firmy prawnicze.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 

Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych będzie wezwanie do uzupełniania braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub realizację umowy.

 

Uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.

 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej Administratora oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być również podmioty dostawcy usług informatycznych, audytorskich, doradczych, kancelarie prawne i firmy prawnicze.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 

Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych będzie wezwanie do uzupełniania braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Osoby przebywające na terenie naszej siedziby

 

Dane przetwarzamy za pośrednictwem monitoringu wizyjnego na potrzeby realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób oraz ochronie mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane będą przechowywane do momentu nadpisania nagrań (w zależności od ich wielkości), maksymalnie przez okres 30 dni, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług informatycznych, audytorskich, doradczych, kancelarie prawne i firmy prawnicze.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w drodze rekrutacji lub powołania poprzedzonego konkursem

 

Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji lub konkursu na podstawie art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który określa również zakres danych, których administrator ma prawo żądać od kandydata. Przekazanie w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych, w tym obejmujących szczególne kategorie (dane wrażliwe), w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, konkursowego lub do momentu wycofania zgody przez co rozumie się również rezygnację z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym lub konkursowym.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w określonych przypadkach – prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych.

 

Podanie danych w celu wzięcia udziału w rekrutacji lub w konkursie jest dobrowolne. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych osobowych nie jest obowiązkowe.

 

Osoby ubiegające się o zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną

 

Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych, w tym obejmujących szczególne kategorie (dane wrażliwe), w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody przez co rozumie się również rezygnację z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w określonych przypadkach – prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych.

 

Dostawcy towarów lub usług

 

Dane przetwarzamy na potrzeby wykonania łączącej nas umowy albo do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem przedmiotowej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.

 

Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.

 

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług informatycznych, audytorskich, doradczych, kancelarie prawne i firmy prawnicze.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 

Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych będzie wezwanie do uzupełniania braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub realizację umowy.

 

 

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową

 

W przypadku każdego wywołania strony internetowej, czyli wejścia na naszą stronę internetową serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. 

 

Powyższe dane analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na informowaniu o naszej działalności.

 

Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu wizyty na stronie. 

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług internetowych, w tym hostingu.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania lub prawo do usunięcia danych. 

 

 1. Inne podstawy przetwarzania

 

Oprócz sytuacji wskazanych w punkcie 3., w określonych przypadkach możemy również przetwarzać dane także na potrzeby realizacji innych celów. Może wiązać się to z wydłużeniem okresu przechowywania danych. 

 

W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane będziemy przetwarzać: 

 

 • przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego;
 • przez czas, w którym określone przepisy nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

 

Ponadto, dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających w szczególności, lecz niewyłącznie na: 

 

 • ustalaniu, obronie i dochodzeniu roszczeń;
 • tworzeniu zestawień, analiz i statystyk;
 •  

 

 1. Prawazwiązane z ochroną danych osobowych

 

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach mogą Państwo skorzystać z następujących praw: 

 

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) – jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) – mogą Państwo otrzymać od nas informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz uzyskać ich kopię. Zostanie ona udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za wydanie kolejnej możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy zgodnie z warunkami wynikającymi z RODO. 

 

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych. Mogą Państwo żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych, jeżeli są one niedokładne, niekompletne lub zostały zebrane niezgodnie z prawem. Ciężar udowodnienia tych nieścisłości spoczywa jednak na osobie, której dane dotyczą. 

 

Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani do usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Dokonamy tego, jeżeli: 

 

 • cele, do realizacji których zebrano dane zostały już osiągnięte;
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych była zgoda, która następnie została wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych;
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda wyrażona przez osobę poniżej trzynastego roku życia;
 • w oparciu o art. 21 RODO wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, a my nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych.

 

„Prawo do bycia zapomnianym”, to szczególna forma prawa do usunięcia danych. Jeżeli dane zostały opublikowane a przy tym przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia tych danych, to jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich ich kopii oraz odnośników prowadzących do tych danych. Musimy również podjąć działania, by inne podmioty, które przetwarzały Państwa dane osobowe również usunęły je ze swych zasobów. To prawo nie jest jednak bezwzględne – podejmując działania zmierzające do jego realizacji musimy uwzględnić dostępną technologię i koszty, co może ograniczyć jego zastosowanie. 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na Państwa żądanie. W takim przypadku musimy powstrzymać się przed dokonywaniem jakichkolwiek operacji na danych poza ich przechowywaniem. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do prawidłowości danych, to ograniczymy ich przetwarzanie na okres umożliwiający sprawdzenie tej kwestii. Ograniczymy przetwarzanie również wtedy, gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO.

 

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – posiadają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych oraz ich przesłania do innego, wybranego administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a operacje na danych są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. 

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) – mogą Państwo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w szczególności z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Sprzeciw nie ma jednak zastosowania, jeżeli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie. W takiej sytuacji mogą Państwo wycofać przedmiotową zgodę – skutek będzie taki sam, ale z prawnego punktu widzenia sprzeciw i wycofanie zgody to dwie różne instytucje, które znajdują zastosowanie w odmiennych przypadkach. 

 

Nie mogą Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu, jeżeli: 

 

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

 

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. 

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest: 

 

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej tutaj;
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606 950 000.

 

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. lub w punkcie 2. 

 

 1. Źródła danych osobowych

 

Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazano nam bezpośrednio. W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji, które nam przekazano oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane. Dane mogą również pochodzić od osób, które zgłaszają zdarzenia powodujące stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

 

 1. Międzynarodowy transfer danych osobowych

 

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych. 

 

Jeśli jednak w ramach przetwarzania dane osobowe miałyby zostać przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie: 

 

 • decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO);
 • odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO);
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO);
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

 

 1. Pliki „cookies”

 

Nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies”. Pliki „cookies” to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa urządzeniu. Są one istotne, ponieważ pozwalają na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym urządzeniem. 

 

Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

 

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” w Państwa urządzeniu – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). 

 

Mogą Państwo dokonać zmian w konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Dostępne są one pod następującymi linkami:

 

 

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jej pełnego działania. 

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do: 

 

 • dostosowywania zawartości strony internetowej;
 • poprawnej konfiguracji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania Państwa ustawień;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie.

 

 1. Uwagi końcowe

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie, które mogą wynikać z:

 

 • konieczności dostosowania jej treści do zmian w przepisach prawa lub nowych standardów prywatności;
 • orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów administracji publicznej;
 • zmiany interpretacji przepisów lub nowych rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 • zmiany danych kontaktowych, teleadresowych;
 • zmian technologicznych;
 • konieczności usunięcia lub sprostowania omyłek pisarskich.

 

Data ostatniej aktualizacji: 16 lutego 2023 r.

Skip to content