Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19 reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@pogotowie.lomza.pl lub pisemnie na adres Administratora: Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża.
 3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Mariusz Sienicki. Kontakt z IOD jest możliwy poprzez email: iod@pogotowie.lomza.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. W większości przypadków dane pozyskiwane są od osoby fizycznej (pacjenta). W przypadkach gdy pacjent nie jest w stanie podać swych danych osobowych ze względu na stan zdrowia, dane osobowe mogą być pozyskane od rodziny, osób bliskich lub Policji, itp.
 5. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przetwarzamy dane: Imię, nazwisko, adres, PESEL, płeć, datę urodzenia w przypadku braku numeru PESEL, dano o stanie zdrowia. Powyższe dane przechowujemy zgodnie z przepisami prawa.
 6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczeń) –  Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. Przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych   –   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetwarzać dane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością  –  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.Realizacji  prawa  pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne, tj przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa – art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane możemy udostępniać podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług prawnych, usług archiwum itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie na nasze polecenie.
 9. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez prawo.W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego – nie dotyczy to sytuacji zagrożenia życia, czy pacjentów nieprzytomnych. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
 11. Nie stosujemy przetwarzania danych osobowych sposób zautomatyzowany.