Transport medyczny

Zasady organizacji przyjmowania zgłoszeń do transportu medycznego między szpitalnego w Łomży oraz powiatach: łomżyńskim, kolneńskim, grajewskim, wysokomazowieckim, zambrowskim. Zgłoszenie i zlecenie transportu medycznego między szpitalnego.

 1. Transport medyczny realizowany jest zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:
 • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 • niewydolność układu krążenia;
 • stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
 • inne (np. drgawki).

oraz zarządzenia Nr 157/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

 1. Świadczenia obejmują transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:
 • niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
 • zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, tj.).

 1. Świadczenie opieki zdrowotnej jest realizowane przez co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2020 r. poz. 882) lub ratownika medycznego. W przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie transportu. Uwaga: w przypadku nie zapewnienia przez zlecającego  obsady lekarskiej na czas transportu w sytuacji gdy stan chorego tego wymaga  – zespół transportu medycznego NIE BĘDZIE REALIZOWAŁ ZLECENIA. Przypadki uzasadnione medycznie, wymagające opieki lekarskiej to wszystkie czynności i zabiegi, których może wymagać pacjent podczas transportu, wybiegające poza świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu samodzielnie, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2478)  w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Zespół transportu medycznego nie zapewnia usługi transportu powrotnego lekarza (po wykonaniu zlecenia) do szpitala jeżeli jednostka, z której jechał znajduje się poza miejscowością, w której stacjonuje ZTM.
 2. Wyposażenie Zespołu Transportu Medycznego składa się z:
 • kardiomonitor w opcji defibrylatora;
 • pulsoksymetr odrębny i w opcji defibrylatora;
 • urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;
 • urządzenie do pomiaru temperatury ciała;
 • defibrylator z opcją:
  • monitorowania,
  • pulsoksymetrii,
  • kardiowersji,
  • stymulacji zewnętrznej;
 • zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny);
 • pompę infuzyjną;
 • respirator transportowy;
 • ssak przenośny.

W przypadkach uzasadnionych medycznie dodatkowe wyposażenie wymagane podczas transportu zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie.

 1. Zgłoszenia na transport medyczny przyjmowane są na bieżąco.
 2. Potrzebę realizacji transportu dokonuje świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, po uprzednim ustaleniu miejsca w ośrodku docelowym. Świadczeniodawca realizujący transport po odebraniu zgłoszenia, przyjmuje i realizuje w pierwszej kolejności zgłoszenia z obszaru działania, który jest przez niego obsługiwany, z uwzględnieniem stopnia pilności wpływających zgłoszeń dotyczących transportu medycznego, wynikającego ze stanu zdrowia pacjenta. Zgodnie z obowiązującą świadczeniodawcę dokumentacją (karta przyjęcia zgłoszenia dla zespołu transportu medycznego), niezbędnym jest podanie następujących informacji:
 • dane pacjenta (imię, nazwisko),
 • PESEL
 • rozpoznanie (kod ICD 10),
 • dane zlecającego transport (nazwa szpitala, adres, oddział zlecający, nazwisko lekarza zlecającego transport, nr kontaktowy do lekarza zlecającego transport),
 • miejsce transportu pacjenta (nazwa szpitala, adres, oddział, nazwisko lekarza, z którym uzgodniono  transport, nr kontaktowy do lekarza z którym uzgodniono  transport),
 • dodatkowe wyposażenie ambulansu (pompa, tlen, respirator, kardiomonitor, etc.),
 • cel transportu,
 • dodatkowe informacje
 1. W przypadku braku potwierdzenia miejsca w ośrodku docelowym, zespół transportu medycznego NIE BĘDZIE REALIZOWAŁ ZLECENIA.
 2. Zespół transportu medycznego przyjmuje i realizuje w pierwszej kolejności zgłoszenia z obszaru powiatów grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego i wysokomazowieckiego z uwzględnieniem stopnia pilności wpływających zgłoszeń wynikających ze stanu zdrowia pacjenta.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu :
  86 215 13 92, 86 216 23 60, 602 587 999
 • Lekarz zgłaszający transport medyczny kontaktuje się telefonicznie z dyspozytorem w celu zgłoszenia potrzeby transportu podając szczegóły związane ze stanem klinicznym pacjenta, określając tym samym potrzebę pilności.
 • W przypadku braku wolnego ZTM, dyspozytor ustala przybliżoną godzinę realizacji transportu.
 • Po telefonicznym zgłoszeniu potrzeby transportu, lekarz zlecający wypełnia „Kartę Zlecenia Wyjazdu Transportu Medycznego” znajdującą sią na stronie www.pogotowie.lomza.pl w zakładce TRANSPORT MEDYCZNY.
 • Dokumentację medyczną pacjenta wraz z wypełnioną kartą zlecenia wyjazdu transportu medycznego opatrzoną pieczątką nagłówkową oddziału, pieczęcią imienną i podpisem zlecającego przekazuje zespołowi po przybyciu na miejsce rozpoczęcia transportu.
 • Zespoły transportu medycznego, realizujące świadczenie przez WSPR SPZOZ w Łomży  nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego, w szczególności w przypadku:

 

 • transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej  (i z powrotem),
 • transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp. (i z powrotem),
 1. transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Przyjęcie zlecenia i zadysponowanie transportu medycznego.

1. Dyspozytor po telefonicznym ustaleniu transportu medycznego dysponuje wolny zespół transportowy.

2. Zlecenie transportu medycznego o wysokim stopniu pilności ze względu na stan zdrowia pacjenta, które wpływa w momencie realizacji innych zleceń przez ZTM przekazywane są innemu świadczeniodawcy z analogiczną umową:

a) SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 85 199 09, 85 663 73 86  lub  85 663 73 96

b) WSPR SP ZOZ w Suwałkach ul. Mickiewicza 11, 16-400 Suwałki tel. 795 434 969

3. Wydrukowaną, podpisaną i ostemplowaną pieczątką imienną osoby zlecającej oraz pieczątką oddziału, „Kartę Zlecenia Transportu Medycznego” wraz z „Kartą Informacyjną” i „Skierowaniem do szpitala docelowego”, personel szpitala przekazuje zespołowi transportowemu.

Załączniki:

Skip to content