RPPD

Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

Wartość projektu po stronie Beneficjenta: 3.500.322,47 PLN

Wartość dofinansowania dla Beneficjenta: 3.150.290,22 PLN

Celem nadrzędnym inwestycji jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu. Cele szczegółowe to m.in. poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kadry medycznej w woj. podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego oraz ratowniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób,, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, skrócenie czasu reakcji ratowniczej i diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego województwa.

Działania projektu to: zakup sprzętu, specjalistycznych środków transportu, aparatury medycznej i diagnostycznej, zakup testów, odczynników oraz materiałów medycznych, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup środków ochrony osobistej, wykonanie niezbędnych prac remontowo budowlanych infrastruktury technicznej.

Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio wszyscy mieszkańcy woj. podlaskiego narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a pośrednio osoby przebywające na terenie województwa, które otrzymają pomoc medyczną w zakresie diagnostyki czy leczenia COVID-19 ze strony jednostek partnerskich projektu.

Produkty projektu–14 wspartych podmiotów zwalczających COVID-19.

Zadanie nr 6 dotyczące Beneficjenta: Poprawa jakości infrastruktury medycznej w WSPR w Łomży do transportu pacjentów z podejrzeniem/ koronawirusem SARS-CoV-2 – W ramach działania zaplanowano zakup ambulansów medycznych, sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego oraz środków ochrony osobistej, w tym jednorazowych.

  Zdjęcia zakupionego sprzętu w ramach projektu:  

  • ambulanse,
  • defibrylatory,
  • urządzenie do mechanicznego ucisku klatki piersiowej,
  • zamgławiacz,
  • termometry,
  • plecaki,
  • soi,
  • środki do dezynfekcji,
  • ubrania dla ZRM

 

Skip to content