Transport sanitarny

Zasady realizacji zleceń transportu sanitarnego

w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

Świadczenia transportu sanitarnego dostępne są:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Miejsca stacjonowania ambulansów sanitarnych: 1. Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 2. Grajewo ul. Wojska Polskiego 74B 3. Zambrów ul. Białostocka 24A 4. Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 5
Zlecenia na transport sanitarny przyjmowane są pod numerem telefonu 86 216-23-60

Transport sanitarny w poz

Bezpłatne przejazdy środkiem transportu sanitarnego przysługują:

 1. Pacjentom, na podstawie zlecenia lekarza/felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach:
  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym,
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
 2. Pacjentom, na podstawie zlecenia lekarza/felczera ubezpieczenia zdrowotnego, z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
 3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza/felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Częściowo odpłatne przejazdy środkiem transportu sanitarnego przysługują:

Pacjentom, na podstawie zlecenia lekarza/felczera ubezpieczenia zdrowotnego, zdolnym do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymagającym pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przypadkach:

 1. chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 2. chorób nowotworowych,
 3. chorób oczu,
 4. chorób przemiany materii,
 5. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 6. chorób skóry i tkanki podskórnej,
 7. chorób układu krążenia,
 8. chorób układu moczowo-płciowego,
 9. chorób układu nerwowego,
 10. chorób układu oddechowego,
 11. chorób układu ruchu,
 12. chorób układu trawiennego,
 13. chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 14. chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 15. urazów i zatruć,
 16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

Udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz stanowi realizacja świadczeń opieki zdrowotnej polegających na zapewnieniu świadczeniobiorcom, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy, realizowanego na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia MZ, obejmujące:

 1. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
 2. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
 3. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
 4. przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
 5. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Transport sanitarny „daleki” w poz

Transport sanitarny ,,daleki” w poz przysługuje pacjentom, gdy występuje konieczność realizacji przewozu pacjenta na odległość przekraczającą „tam i z powrotem” 120 km łącznie w następujących sytuacjach:

Powrót pacjenta z nieplanowanego leczenia poza granicami kraju

 1. Przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, w przypadku, gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w chwili uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania;
 2. Przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, w przypadku gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz, gdy nie istnieją medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego poz.

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w kraju

 1. Przewozy w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do najbliższego, właściwego ze względu na zakres udzielanych świadczeń, świadczeniodawcy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca winien pozostawać pod stałą opieką danego świadczeniodawcy i odległość między miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy, a tym świadczeniodawcą przekracza łącznie tam i z powrotem 120 km;
 2.  Przewozy w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy wskazanego skierowaniem na transport sanitarny i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca winien korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń, a miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km, zaś ogólny stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy; powyższą zasadę stosuje się odpowiednio dla możliwych do realizacji w warunkach ambulatoryjnych, procedur kwalifikacji wstępnej świadczeniobiorców do świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy.

Zlecenia na transport sanitarny w poz

Na „daleki” przejazd środkami transportu sanitarnego poz pacjent lub osoba występująca w jego imieniu musi uzyskać zgodę dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Wniosek, po potwierdzeniu przez lekarza poz, należy złożyć w właściwym terytorialnie oddziale NFZ

Zlecenia na przejazdy transportu sanitarnego w poz wystawia lekarz poz.

 1. Zlecenie na przewóz świadczeniobiorcy w transporcie sanitarnym w poz zawiera:
  1. dane zleceniodawcy;
  2. dane realizatora zlecenia (nazwa, adres, telefon);
  3. dane osobowe świadczeniobiorcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL;
  4. dane dotyczące przewozu:
   1. datę realizacji zlecenia i warunki wykonania przewozu (pozycja siedząca, leżąca, inne wynikające ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy),
   2. wskazania do realizacji przewozu:
   3. konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia,
   4. zachowanie ciągłości leczenia,
   5. inna przyczyna medyczna,
  5. docelowe miejsce przewozu oraz ewentualną informację o transporcie powrotnym,
  6. informację, czy docelowe miejsce przewozu jest najbliższym miejscem udzielania świadczeń właściwym ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy, a jeśli nie – wskazanie najbliższego;
  7. dane dotyczące stanu zdrowia świadczeniobiorcy (wskazywane w sytuacji uzasadnienia realizacji przewozu „inną przyczyną medyczną”):
  8. wskazanie medyczne, według wykazu chorób określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia MZ,
  9. dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się i korzystanie ze środków transportu publicznego oraz wymagająca przy poruszaniu się korzystania przez świadczeniobiorcę ze stałej pomocy innej osoby,
  10. zdolność do samodzielnego poruszania się (braku konieczności korzystania ze stałej pomocy innej osoby), wymagająca przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  11. rodzaj przewozu: „transport zwykły” albo „transport daleki”.
 2. W przypadku, gdy zlecenie na wykonanie przewozu środkiem transportu sanitarnego w poz dotyczy innej przyczyny medycznej niż konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia lub zachowanie ciągłości leczenia, a w dokonanej przez lekarza poz kwalifikacji do uzyskania świadczenia świadczeniobiorca spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a i c, świadczeniodawca wystawiający zlecenie wykonania przewozu obowiązany jest do poinformowania świadczeniobiorcy o konieczności pokrycia przez niego 60% ceny świadczenia ustalonej na podstawie cennika obowiązującego w jednostce realizującej świadczenie transportu sanitarnego.
 3. Jeżeli miejsce udzielenia świadczenia wskazane w skierowaniu na transport sanitarny w poz, nie jest najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie – koszty transportu wynikające z różnicy odległości między świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa świadczeniobiorca, zgodnie z cennikiem obowiązującym w jednostce realizującej świadczenie transportu sanitarnego. O konieczności poniesienia tych kosztów świadczeniobiorca informowany jest przez świadczeniodawcę wystawiającego zlecenie wykonania przewozu.

 

Cennik usług świadczeń zdrowotnych WSPR SPZOZ w Łomży:

Usługi transportu sanitarnego w obrębie miast: Łomża, Grajewo, Kolno, Zambrów, Wysokie Mazowieckie:

 • Rodzaj transportu / Cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy
 • karetka transportowa w składzie 1- osobowym – 60 zł
 • karetka transportowa w składzie 2 – osobowym – 120 zł
 • karetka transportowa w składzie 3 – osobowym /z lekarzem/ – 250 zł

 

Usługi transportu sanitarnego na terenie działania WSPR SPZOZ w Łomży poza miastami wymienionymi w punkcie 3:

 • Rodzaj transportu / Cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy / Stawka za 1 kilometr
 • karetka transportowa w składzie 1-osobowym – 60 zł – 2,50 zł
 • karetka transportowa w składzie 2 -osobowym – 120 zł – 2,50 zł
 • karetka transportowa w składzie 3 – osobowym /z lekarzem/ – 250 zł – 2,50 zł

 

Stawki za czas transportu i przebieg liczy się łącznie, jako miejsce rozpoczęcia transportu i jego zakończenia przyjmuje się siedzibę WSPR SPZOZ w Łomży lub Filię świadczącą daną usługę.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1510 t.j. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku o świadczeniach gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019, poz. 736 t.j. z późn. zm.)
 • Zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2018 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia cennika na odpłatne świadczenie zdrowotne
Skip to content