O firmie

O Firmie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059165.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wpisana do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 000000010736.

Zadania WSPR SPZOZ w Łomży:

Do zadań Zakładu należy:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:
  • zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,
  • zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
 2. Udzielanie świadczeń w zakresie transportu medycznego,
 3. Udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego POZ,
 4. W przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w skali masowej albo w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. Zakład może zostać zobowiązany do wykonywania dodatkowych zadań,
 5. Organizowanie szkoleń dla personelu pogotowia ratunkowego oraz innych podmiotów współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
 6. Systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
 7. Prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.

Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

 • obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,
 • wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
 • transportu medycznego,
 • transportu sanitarnego,
 • usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych,
 • organizacji szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego,
 • pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży dysponuje 6 zespołami ratownictwa medycznego specjalistycznymi oraz 7 zespołami ratownictwa medycznego podstawowymi rozmieszczonymi zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podlaskim.

Skip to content