Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP WSPR SPZOZ w Łomży.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
  • brak opisów zdjęć,
  • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
  • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
  •  formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

Wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej zarządzanej przez Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży.


Data publikacji strony internetowej: 2022-10-17

Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://www.pogotowie.lomza.pl   jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-10-17. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-01-30.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Piaścik, adres poczty elektronicznej informatyk@pogotowie.lomza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 728 658 966. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Nazwa organu odwoławczego: WSPR SPZOZ w Łomży

Adres organu odwoławczego: Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@pogotowie.lomza.pl

Telefon organu odwoławczego: 86 216 62 15

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży: do budynku prowadzą dwa wejścia,  jedno główne wejście od ul. Szosa Zambrowska do którego prowadzą schody, a drugie od zaplecza tego budynku. Od zaplecza do budynku prowadzi podjazd, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, podjazd zabezpieczony jest barierką. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parter budynku prowadzą schody: można dostać się na parter budynku, gdzie znajduje się sekretariat.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W WSPR SPZOZ w Łomży nie ma pętli indukcyjnych.

Serwis nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego

Nie zapewniamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej od tyłu budynku E prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany na równi pochyłej dostosowany do podjazdu wózków. Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:

Skip to content