Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki/pielęgniarzy systemu

Konkurs ofert

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2023.991 i 1675)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez
1) ratowników medycznych,
2) ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
3) pielęgniarki/ pielęgniarzy systemu,
4) pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

a) w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży
b) przy świadczeniach komercyjnych i zleconych przez organy państwowe lub samorządowe, realizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

w okresie od 01 grudnia 2023r. do 30 listopada 2024r.
Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19 w Sekretariacie do dnia 16 października 2023r. do godziny 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2023r. o godzinie 09.30 w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/19.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 listopada 2023r. do godz. 15.00 w siedzibie WSPR SPZOZ w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19, o czym Udzielający zamówienia powiadomi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.pogotowie.lomza.pl Okres związania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 45 dni od upływu terminu składania ofert. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152, 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 ze zm.).
WSPR SPZOZ w Łomży zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, jak również przesunięcia terminów składania ofert ich otwierania i rozstrzygnięcia konkursu.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie niniejszego konkursu jest Pani Barbara Drożdż i Pani Aleksandra Romejko tel. 86/ 2166215.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.pogotowie.lomza.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Łomża, dnia 15 września 2023r.

 

Załączniki

Skip to content