Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży

UCHWAŁA NR 303/5657/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łomży

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. z 2022 r., poz. 2094) w zw. z art. 49 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 Ir. o działalności leczniczej (Dz. U, z 2022 r., poz. 633 z późn- zm. l) oraz S 4 ust. I pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U, z 2021 r., poz. 430), uchwala się co następuje:

  1. Postanawia się ogłosić drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lomży. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały
  2. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży (strona internetowa, tablica ogłoszeń).
  3. Dniem ogłoszenia konkursu, o którym mowa w ust- l, będzie dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego. 
    1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
    2. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia

Pełna treść pisma